Ekonomia społeczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2021

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej" (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu”

Ekonomia społeczna jest dla ośób, które – przynajmniej początkowo – mają trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i dla których miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej są optymalnym rozwiązaniem, w szczególności: dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale, absolwentów centrów i klubów integracji społecznej, osób z niepełnosprawnością, osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia, osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej; osób usamodzielnianych po pieczy zastępczej; osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności; osób uzależnionych od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających; osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców.

Zgodnie z ww. dokumentem strategicznym, podmiotami ekonomii społecznej są:

 • Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Podmioty reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS);
 • przedsiębiorstwa społeczne (PS);
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie socjalne;
 • Spółki non profit;
 • Zakłady Pracy Chronionej;
 • Koła gospodyń wiejskich.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mcps.com.pl (zakładka „Ekonomia społeczna”)

Link do podmioty ekonomii społecznej w powiecie :   http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/pes_podzial_powiaty/powiat-siedlecki/

 
Iwona Jurczak
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie
tel / fax 25 63-120-36
gops@korczew.pl
www.gopskorczew.pl
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2021-01-02
Data publikacji:2021-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1191