Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Dodatki mieszkaniowe

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dochody

Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Ważne. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli przekraczasz kryteria dochodowe, to nie oznacza, że nie otrzymasz dodatku - będzie on niższy, dodatek zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekraczasz kryterium.

Powierzchnia

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzw. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio :

35 m2 – dla 1 osoby

40 m2 – dla 2 osób

45 m2 – dla 3 osób

55 m2 – dla 4 osób

65 m2 – dla 5 osób

70 m2 – dla 6 osób,

a w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię normatywną zwiększa się dla każdej kolejnej osoby o 5 m2. Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju powierzchnie normatywną powiększa się o 15 m2.

Dodatek otrzyma również rodzina, która przekroczyła powierzchnię normatywną, jednak nie więcej niż o 30 % albo 50 % pod warunkiem , że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wydatki

Przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków związanych z zamieszkaniem. Zawsze pod uwagę bierze się:

 • czynsz – w przypadku najemców
 • koszty eksploatacji i remontów – w przypadku członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu – w przypadku czekających na lokal zamienny lub socjalny
 • płaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

Wydatku nie stanowią wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu na cele bytowe.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

- 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym

- 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba nie spełnia przesłanek ustawowych np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu lub jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana jeżeli osoba nie płaci czynszu na bieżąco tj. przez ponad dwa miesiące. Wypłatę wstrzymuje się do czasu pokrycia zaległości. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy zaległości nie zostaną uregulowane świadczenie wygasa.

Wymagane dokumenty

 •  wniosek – zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie
 • w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu
 • rachunki dotyczące utrzymania domu
 • w przypadku osób niepełnosprawnych chcących z korzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzję powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczącą prawa do oddzielnego pokoju
 • deklarację o dochodach

Na żądanie Ośrodka, osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazywanych w deklaracji. Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1569