Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Świadczenia rodzinne

Prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

do dnia 31.10.2015r. – 574,00 zł.  

od dnia 01.11.2015r. – 674,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekroczy kwoty: 664,00 zł.- do 31.10.2015r., natomiast od 01.11.2015r. kwota ta została zwiększona do 764,00 zł.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

do 31.10.2015r.

→  77,00 na dziecko do 5 r. ż.

→  106,00 na dziecko od 5 do 18 r. ż.

→  115,00 na dziecko powyżej 18 r. ż. do 24 r. ż.

Od 01.11.2015r.

→  89,00 na dziecko do 5 r. ż.

→  118,00 na dziecko od 5 do 18 r. ż.

→  129,00 na dziecko powyżej 18 r. ż. do 24 r. ż.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Lp.

Rodzaj dodatku

Wysokość

w złotych

do 31.10.2015

Wysokość

w złotych

do 01.11.2015

Jednorazowo/

miesięcznie

1

Z tytułu urodzenia dziecka

1 000

1 000

jednorazowo

2

Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400

400

miesięcznie

3

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka

170 lub 250

185 lub 265

miesięcznie

4

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez dziecko 5 lat

 

60

 

80


miesięcznie

5

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

powyżej 5 roku życia

 

80

 

100

miesięcznie

6

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

100

100

jednorazowo

7

Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i mieszkające w bursie, internacie lub na stancji, który jest wypłacany przez 10 miesięcy (od września do czerwca)

 

90

 

105

 

miesięcznie

8

Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości,w której znajduje się siedziba szkoły

 

50

 

63


miesięcznie

9

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80

90

miesięcznie

 

,,ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo osoby uczącej się przekracza wyżej wymienione stawki pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą , o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

  • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona wg powyższego jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Obliczając dochód uwzględnia się zarówno przychody podlegające opodatkowaniu jak i nieopodatkowane. W przypadku tych pierwszych - dochód bez kwoty należnego podatku. Dochód pomniejsza się również o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o koszty uzyskania przychodu. Do przychodów niepodlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy ustaleniu dochodu, zaliczane są m.in.: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia szkolne, stypendia unijne, zaliczka alimentacyjna, renty inwalidów wojennych, dodatek kombatancki, zasiłki chorobowe. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającej w tej instytucji. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, również nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia. Oznacza to, że od tego czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego, zależy czy otrzymamy dodatki opisane w ustawie (nie dotyczy to jednak świadczeń opiekuńczych). Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1501