Stypendia / Zasiłki szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 

Stypendia i zasiłki szkolne udzielane są na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),

• Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 01 grudnia 2014 r.

 

Pomoc materialna ma charakter socjalny i udzielana jest uczniom w celu:

 • zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
 • umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
 • wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE - może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Korczew (bez względu na miejsce pobierania nauki).

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony przez:

 • rodzica,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektorów szkół, kolegiów lub ośrodków.
 • innych przedstawicieli ustawowych uczniów

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej i nie może przekraczać kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie.

 

 Termin ubiegania się o stypendium szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 września do

15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczewie przy ul. ks. St. Brzóski 20a pok. nr 2, wraz z wszystkimi oryginalnymi dokumentami o dochodach rodziny netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku ( tj. za sierpień danego roku kalendarzowego).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o zarobkach netto rodziców i innych dorosłych członków rodziny;
 2. oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (dochód z 1 ha przeliczeniowego należy pomnożyć przez 288,00 zł);
 5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów;
 6. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  1. na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i oświadczenia podatnika ( dochód ustala się , dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których prowadzono działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu osoby)
  2. w formie ryczałtu ustala się na podstawie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenia podatnika

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

 Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Korczew

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy:

 •  przerwał naukę w szkole,
 • został skreślony z listy uczniów,
 •  ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZASIŁEK SZKOLNY - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1.świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2.pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 118,00 złotych = 590 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1983