Jesteś tutaj: Start / O instytucji

O instytucji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm.) oraz statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Ks.St. Brzóski 20a w Korczewie. Obszar działań obejmuje teren gminy Korczew składający się z 16 miejscowości. Obsługiwany jest przez 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na 2 pełne etaty.

     Do najczęściej udzielanych form pomocy mieszkańcom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie można zaliczyć:

 • zasiłki stałe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • pomoc żywnościowa,
 • dożywianie dzieci w szkołach,
 • stypendia
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • pobyt w domu pomocy społecznej,
 • praca socjalna.

     Wśród tych w/w zadań szczególne znaczenie odgrywa praca socjalna. Jest to działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
 6. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 121).
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 581 ze zm.).
 8. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 163 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
 10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 114).
 11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 859 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz.195)
 13. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
 14. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332).
 15. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
 16. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.966 ze zm.).
 17. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
 18. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz.1863).
 20. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).
 21. Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1603