Zasiłek pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 114 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1238 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2013 r. poz. 3 ),

 

 Zasiłek otrzymują :

 • Dzieci niepełnosprawne
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoby powyżej 75 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

 

Wysokość zasiłku wynosi 153 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku o jego ustalenie lub jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o zasiłek, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na czas - nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony to wtedy ustala się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Wymagane dokumenty :

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku innych osób ( o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • numer rachunku bankowego
 • w przypadku osób przebywających w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym - zaświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z pobytem w ww. instytucji

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Korczew
Data utworzenia:2020-11-18
Data publikacji:2020-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1423